Návrh nového jednacího řádu pro zastupitelstvo

Řády jsou nuda... Podobně jako zákony. Člověk musí mít nějakou zvláštní zálibu v sebemrskačtví když je ochoten se pročítat paragrafovanými texty čehokoliv. Občas jsou ale řády potřeba a to hlavně ve chvíli, když má daný text potenciál něco zlepšit.

Od první chvíle, kdy jsem se seznámil s aktuálním jednacím řádem zastupitelstva města Jistebnice jsem si říkal, že je potřeba jej posunout na současné standardy. Pokusím se stručně popsat zásadní body navrhovaného JŘ oproti aktuálnímu znění. Podle mého názoru se jedná o jeden z hlavních kroků k naplnění bodu volebního programu "otevřené město".

Aktuální znění JŘ - .word
Návrh JŘ verze 1.03 - .word / .pdf
Vyjádření Odboru dozoru a kontroly MVČR - zde
Návrh JŘ verze 1.04 - po kontrole MVČR - .word / .pdf

Jádro JŘ zůstává v podstatě stejné, ale rozdíl je v některých detailech, které uvádím níže.

Článek 4 odst. 1
Materiály pro zasedání zastupitelstva musí být zpracovávány jednotnou formou, přehledně, věcně, terminologicky přesně a jasně. Mají stručnou podobu a obsahují konkrétní návrhy na řešení nebo opatření a důsledky jejich realizace. Obsáhlejší údaje, přehledy a vysvětlení se udávají zpravidla v přílohách. Materiály budou v základní podobě (název, jméno předkladatele, důvodová zpráva a návrh usnesení) vždy alespoň 5 kalendářních dní před termínem zasedání zastupitelstva zveřejněny na webových stránkách města.
Tento bod vidím jako velmi důležitý. Pokud budou body, o kterých se má jednat zveřejněny s dostatečnými informacemi před jednáním ZM, tak to umožní zastupitelům se s body patřičně seznámit a to samé platí pro veřejnost. Pokud by někdo namítal, že je to přidělávání práce, tak bych upozornil, že takový materiál je v podstatě připraven v rámci prezentace, kterou pro zasedání vytváří starosta města. Všechny materiály by byly archivované na stránkách a nebyl by si jakýkoliv materiál vyhledat. Součástí složky by pak byly materiály, pozvánka, zápis, záznam (viz Čl.11 odst. 3 uvedený níže).Článek 8 odst. 1
Veřejnost přítomná na jednání zastupitelstva nesmí nevhodným chováním zasahovat do jednání. Osoby z řad veřejnosti, které by nevhodným způsobem zasahovaly do jednání, může předsedající vykázat z místa jednání.
Aktuální jednací řád neupravuje nevhodné jednání, které občas narušuje průběh jednání. Tento mechanismus by mohl být v extrémních případech použit.

Článek 9 odst. 2
Veřejné hlasování je zaznamenáno ve jmenné podobě s uvedením, jakým způsobem daný zastupitel hlasoval.
S politickou funkcí by měla jít ruku v ruce odpovědnost. Pokud někdo pro něco hlasuje, mělo by to být zaznamenáno v konkrétní podobě. Vzhledem k počtu hlasování na jednom zasedání ZM nevěřím, že by to představovalo nějakou extrémní administrativní zátěž.

Článek 9 odst. 3
Hlasování o personálních otázkách je vždy prováděno tajně. O všech ostatních otázkách je hlasováno veřejně.
S tímto bodem nebudou mnozí souhlasit. Podle mého názoru je, ale tajná volba vždy demokratičtější. Mandát daný tajnou volbou je vždy silnější, protože se lidé nebojí naplno vyjádřit svou důvěru či nedůvěru a také nejsou pod tlakem případných dohod. Proto i v klasický volbách hlasujeme tajně.

Článek 11 odst. 3
Z jednání zastupitelstva je rovněž pořizován zvukový záznam, který je uložen v sekretariátu MÚ a je uchováván po dobu 12 let.
Každý kdo nahlíží do zápisu ze zasedání ZM jistě ví, že jeho obsah je nedostatečný. Neobsahuje konkrétní informace zejména přesná znění vyjádření. Pokud by byl pořizován zvukový záznam, bylo by možné veškeré vyřčené informace ověřit.

Článek 11 odst. 5
Z jednání je pořizován přímý audiovizuální přenos na internet (internetový stream). Po skončení jednání se záznam neukládá. Za organizačně technické zabezpečení zodpovídá tajemník MÚ nebo jím pověřená osoba.
V současné době pořizuji audiovizuální záznamy ze zasedání ZM, které nejsou dostatečné. Částečně nahrazují audiozáznam, protože záběr kamery nepokrývá všechny členy ZM. Pokud by bylo zavedeno jmenné hlasování, tak spolu s audiozáznamem by bylo zaznamenáno vše podstatné. Živý stream by pak byl takovým doplněním pro zastupitele / občany, kteří se nemohou účastnit, ale mají zájem jednání vidět.

Takovýto jednací řád není ničím neobyčejným a vychází z JŘ města Tábor, které se snaží jít transparentní a pro občany otevřenou cestou. Jako zastupitel bych uvítal přípravu materiálů v delším časovém horizontu, tak abych si mohl nastudovat co je potřeba. Jen tak mohu být o svém hlasování přesvědčen. Nyní pokud nejsem přesvědčen, že mám dostatek informací hlasuji proti. Často zmiňovaná rozšířená rada města, která by měla sloužit jako příprava na zastupitelstvo neřeší to, že hlavně občané by měli být seznámeni s projednávanými body do detailu. Neměli bychom zapomínat, že zastupitelstvo se zodpovídá občanům a věřím, že právě oni snahu o otevřené jednání ocení.

Touto cestou nabízím všem zastupitelům jednání o konečné podobě nového jednacího řádu, tak aby byl výsledek přijatelný pro všechny. Všechny připomínky budu jmenovitě zaznamenány a diskutovány na RRM nebo ZM. Věřím, že snaha o otevřené jednání bude mít nakonec plnou podporu.