Navrácení historického statutu MĚSTO JISTEBNICE

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás touto cestou oslovil ke spolupráci v záležitosti navrácení statutu města obci Jistebnice. Snaha o navrácení statutu tzv. historického města je vyvíjena na základě §3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, upravujícího určování obcí městy a městysi. Podle nové úpravy s účinností od 1. července 2006 je obec, která byla městem přede dnem 17. května 1954, městem, pokud o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny tak na žádost obce stanoví a zároveň určí den, kdy se obec stává městem.

Jedinou podmínkou pro stanovení městem je, že obec měla tento statut před 17. květnem 1954. Je-li tato podmínka splněna, je na stanovení právní nárok. Městem se obec stane výlučně na základě své žádosti a až okamžikem určeným předsedou Poslanecké sněmovny. Obec ovšem musí sama prokázat, že statut města před 17. květnem 1954 skutečně měla. Je tak zcela na její odpovědnosti, zda se jí tuto skutečnost podaří prokázat či nikoli. Předseda Poslanecké sněmovny nemá povinnost tyto podklady sám v případě nepřesvědčivosti prověřovat (či jinými orgány nechat prověřovat) pravost a věrohodnost podkladů. Jeho úkolem je pouze posoudit, zda z obcí předložených dokumentů jednoznačně vyplývá, že statut města v minulosti skutečně měla či nikoli.

Z výše uvedených důvodů je nutné aby, podklady k žádosti byly náležitě propracované, proto se na Vás obracím s žádostí o pomoc. Pokud máte k dispozici jakékoli dokumenty (nebo víte, kde by mohly být uloženy) pocházející z doby před 17. květnem 1954, ve kterých je Jistebnice zmiňována jako město, obraťte se na mě prosím co nejdříve přes některý z níže uvedených kontaktů. Zásadně k tomuto účelu mohou sloužit jakékoli listinné (ale i jiné) podklady. Může se jednat např. o jmenovací dekrety panovníků, o různé zápisy (např. v pozemkových knihách, kronikách), o usnesení a rozhodnutí vlády nebo jiných dobových státních orgánů, razítka a další (např. církevní) dokumenty dohledatelné v archivech, muzeích atp.

Nakonec je třeba uvést, že status města nepřináší obci žádná zvláštní práva ani povinnosti v oblasti samosprávy. Zvyšuje se ovšem prestiž obce a vylepší se výchozí pozice pro jednání s partnery nebo případnými investory. Věřím, že se mezi Vámi najde dostatek patriotů, kterým není rozvoj obce lhostejný a výročí 750 let od založení Jistebnice oslavíme v roce 2012 již jako město. Předem děkuji za spolupráci a těším se na případné setkání.

Jan Šobra, člen zastupitelstva obce

Kontakt:

Jan Šobra

Telefon: 775 314 143

E-mail: jsobra@seznam.cz