středa 13. října 2010

FINANCOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ VOLEBNÍHO PROGRAMU SNK 5J


STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ:

Výstavba dostupného bydlení pro mladé rodiny i seniory

Cílovou skupinu nájemců státem podporovaných sociálních nájemních bytů tvoří příjemci opakovaných dávek v hmotné nouzi nebo osoby vymezené limitem čistého příjmu v závislosti na velikosti domácnosti a dále osoby s případnými dalšími sociálními handicapy, které je znevýhodňují v přístupu k bydlení, např. seniory nebo osoby zdravotně postižené.

Dotace na jednotlivý podporovaný sociální byt činí 6 500 Kč/m2, jedná-li se o novou výstavbu, a 5 500 Kč/m2, jedná-li se o stavební úpravy. Dotace na jednotlivý podporovaný sociální byt nesmí zároveň> přesáhnout částku 500 000 Kč, jedná-li se o novou výstavbu, a částku 420 000 Kč, jedná-li se o stavební úpravy.

Pozn.: Dotace na výstavbu startovacích bytů pro mladé nebyly v roce 2010 poskytovány.

Zdroj zde

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JIHOZÁPAD

Projekty nad 2.mil. Kč, max. výše podpory 92,5%,  spoluúčast obce min. 7,5% + náklady na zpracování projektové dokumentace a žádosti:
Vybudování sportovního hřiště pro veřejnost
Vybudování areálu koupaliště
Podpora cestovního ruchu(cyklotrasy, turistické stezky, běžkařské stopy) a propagace Jistebnicka

Zdroj zde

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Projekty do 2.mil. Kč, max. výše podpory  90%, spoluúčast obce min. 10% + náklady na zpracování projektové dokumentace a žádosti:
Rekonstrukce sálu kulturního domu v Jistebnici
Zřízení informačního centra
Rozvoj dětských hřišť
Podpora všech organizací pracujících s dětmi a mládeží
Spravedlivá podpora všech organizací a spolků podílejících se na kulturně-společenském životě v obci

Zdroj zde

Uvedené informace mají pouze informativní charakter, viz uvedené zdroje. Ostatní body volebního programu SNK 5J budou financovány z obecního rozpočtu.

Jsme si vědomi toho, že jestliže chceme Jistebnicko rozvíjet, musíme do něj investovat, jestliže chceme investovat, musíme se zadlužit, nemáme-li vlastní zdroje. Aktuálně lze využít dostatek finančních (úvěrových) nástrojů pro municipality, nicméně, SNK 5J bude podporovat pouze ty projekty, které se po patřičné analýze ukáží jako pro Jistebnicko přínosné a dlouhodobě udržitelné. Nepůjde tedy o bezhlavé využívání všech dotačních titulů, které se naskytnou, nýbrž smysluplné a efektivní využívání dotačních prostředků, které nám EU v programovém období 2007 – 2013 nabízí.

Ing. Magdalena Rezková

neděle 10. října 2010

Projekt sportovního areálu


Myšlenka vybudovat v Jistebnici víceúčelový areál pro sport a aktivní odpočinek, by se měla stát v dalším čtyřletém volebním období realitou. Je smutné, že Jistebnice, město s tak sportovním duchem, ještě nemá žádné sportoviště tohoto typu, zejména pokud se podíváme po okolí, v jakých mnohem menších obcích už podobné zařízení mají. 

V minulosti zde bylo, i dnes tu je spousta mladých talentovaných sportovců, kterým by zařízení tohoto typu pomohlo v pilování svého talentu. Areál by nebyl s plnohodnotným  400 metrovým, ale menším 250 metrovým atletickým oválem. Podle rozměrů pozemků z katastru se takový areál nechá naprojektovat  na nevyužitou plochu pod fotbalovým hřištěm. V takovém případě by bylo nesmírnou výhodou, že všechny pozemky, na kterých by se areál budoval, jsou ve vlastnictví obce.

Vybudování sportovního areálu  by umožnilo  pořádání nových sportovních akcí, turnajů a závodů.
Areál by měla převážně využívat základní škola na tělesnou výchovu, ale i veřejnost. Základní škola pořádá pod vedením  pana Mgr. Dušana Petržele atletický přebor žáků 1.stupně  a je jen jeho zásluhou, že se nebojí uspořádat tento přebor  v tak  improvizovaných podmínkách, jakými v současné době disponuje.
Proč základní škola a nejen ta nepořádá více takových akcí? Toto je určitě otázka k hlubšímu zamyšlení...

Součástí projektu by mělo být vybudování komunikace mezi sídlištěm Nad Hřištěm  a  náměstím.
Jednalo by se o chodník, který by lemoval sportovní areál  jak je patrno na obrázku.
Kdysi byla přes fotbalové hřiště vyšlapaná cestička, která sloužila obyvatelům sídliště jako nejkratší spojení s náměstím, což v současné době již není možné z důvodu úplného oplocení hřiště.

Vložení peněz do projektu tohoto formátu by byla určitě smysluplná investice do budoucnosti sportu v Jistebnici.

 Tomáš Novák

Volební program SNK 5J


USILUJEME O . . .

BYDLENÍ

·          schválení územního plánu
·         výstavbu dostupného bydlení pro mladé rodiny i seniory

PODPORA ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ

·         podporu všech organizací pracujících s dětmi a mládeží
·         vybudování sportovního hřiště pro veřejnost
·         vybudování areálu koupaliště
·         rozvoj dětských hřišť

KULTURA A SPORT

·         možnost komerčního využití obecního majetku
·         spravedlivou podporu všech organizací a spolků podílejících se na kulturně-společenském životě v obci
·         podporu kulturních a sportovních akcí
·         rekonstrukci sálu Kulturního domu v Jistebnici
·         zavedení vesnické tržnice
·         obnovu tradice Jistebnické pouti na náměstí včetně prodejních stánků řemeslných a regionálních produktů

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

·         více kontejnerů na tříděný odpad (směsné plasty, papír, sklo, nápojové kartony)
·         zřízení sběrného dvora
·         rozšíření protipovodňových opatření
·         lepší využití plochy bývalé skládky u Smolíka

TURISMUS

·         navrácení statutu historického města
·         podporu cestovního ruchu (cyklotrasy, turistické stezky, běžkařské stopy)
·         propagaci Jistebnicka
·         zřízení informačního centra

VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI OBCE

·         audit obecního majetku
·         efektivní využití dotačních prostředků z fondů EU
·         obnovení služebny Policie ČR v Jistebnici

Kandidátní listina SNK 5J


1.
Bc. Jan Šobra
23
Student elektrotechniky
Jistebnice
Bez politické příslušnosti
2.
Ing. Magdalena Rezková
29
OSVČ
Alenina Lhota
Bez politické příslušnosti
3.
Pavel Nešetřil
24
Skladník
Jistebnice
Bez politické příslušnosti
4.
Mgr. Pavel Šimák
28
Advokát
Jistebnice
Bez politické příslušnosti
5.
Tomáš Novák
30
Technik přípravy zakázek
Jistebnice
Bez politické příslušnosti
6.
Stanislav Kortan
26
Voják z povolání
Jistebnice
Bez politické příslušnosti
7.
Iva Gromovská
20
Studentka pedagogiky
Jistebnice
Bez politické příslušnosti
8.
Karel Souček
25
Student dopravní techniky
Jistebnice
Bez politické příslušnosti
9.
Miroslav Dlouhý
28
Skladník
Jistebnice
Bez politické příslušnosti
10.
Bc. Zuzana Reicheltová
25
Studentka biotechnologií
Jistebnice
Bez politické příslušnosti
11.
Pavel Bechyně
23
Konstruktér
Jistebnice
Bez politické příslušnosti
12.
Martin Vít
28
Ošetřovatel koní
Tisová
Bez politické příslušnosti
13.
Adam Rezek
21
Nezaměstnaný
Alenina Lhota
Bez politické příslušnosti
14.
Mgr. Petra Nešetřilová
30
Učitelka
Jistebnice
Bez politické příslušnosti
15.
Kateřina Vaňková
29
Na mateřské dovolené
Ostrý
Bez politické příslušnosti

čtvrtek 7. října 2010

Obec Jistebnice vs. město Jistebnice


Názory občanů obce Jistebnice na dilema, zda žijeme ve městě, či na venkově, se mohou lišit, nicméně zřejmě se shodneme na tom, že je třeba kulturní i ekonomické dění v Jistebnici neustále oživovat. Alfou a omegou současných investic do venkova je turismus. Ačkoli v posledních letech bylo pro zatraktivnění Jistebnice podniknuto mnoho, nemálo příležitostí však zůstalo nevyužito. Takovou možnost představuje získání statutu města.

Z právního hlediska je cesta pro Jistebnici k získání statutu města, chcete-li statutu historického města, zcela otevřena. Od 1. července 2006 totiž mohou obce žádat o navrácení statutu město nebo městys. Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je obec, která byla městem přede dnem 17. května 1954, městem, pokud o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny tak na žádost obce stanoví a zároveň určí den, kdy se obec stává městem. Nejen zabádáním v historických dokumentech, nýbrž i nahlédnutím do veřejně dostupných seznamů (viz. Seznam obcí v Česku, kterým může být obnoven status městyse nebo města lze snadno zjistit, že Jistebnice tyto zákonné podmínky splňuje.

Zámek v Jistebnici
Zbývá tedy zvážit, zda chceme žít ve městě Jistebnice, nebo v obci Jistebnice. Z právního i rozpočtového hlediska je statut irelevantní. Stěžejním se tedy jeví psychologický efekt, jaký může "vyšší status" vyvinout směrem k potenciálním návštěvníkům. Vzhledem k uvedené právní úpravě i datování vzniku Jistebnice se nabízí využívání statutu "historické město". Ačkoli tato terminologie není zákonem o obcích upravována, neexistuje překážka pro využívání této terminologie v rámci prezentace. Nelze nepřipustit, že když slyšíme zmínku o nějaké obci, na mysl nám vytane "zapadákov", kde stěží narazíme na něco zajímavého. Pokud ale přijde řeč na historické město, situace se radikálně mění. Koho by neupoutala pozvánka na řemeslné trhy do historického města Jistebnice, ve kterém se nachází zámek ve stylu anglické gotiky, jenž je obklopen rozsáhlým anglickým parkem? Zámek je hudbou budoucnosti, ale někde se začít musí...

Mgr. Pavel Šimák

Rozvoj turismu a zřízení informačního centra v Jistebnici


Výsledky monitoringu návštěvníků obce Jistebnice a okolí (ke stažení zde) působí v komplexu vcelku pozitivně. Máme tu krásnou přírodu, super udržované cyklistické a běžkařské trasy, sem tam nějaké památky, rybníky či jiné přírodní a kulturní zajímavosti. Proč tedy Jistebnice a okolí není primárně cílovým místem návštěvníků, kteří by zde strávili vícedenní dovolenou? Z hlediska samotné obce Jistebnice, patrioti prominou, není moc co nabídnout. Síň Richarda Laudy, Jistebnický zámek, kostel Sv. Michala, kostelík Sv. Máří Magdaleny, Jistebnická tvrz. Když opomenu komplikovanost příp. absenci možnosti přístupu do většiny objektů, obdobné pamětihodnosti může nabídnout každá druhá obec. Srovnáme-li atraktivitu severní části Jistebnicka (bizoni, golf, kamenný útvar Čertovo břemeno, "stará" Česká poštovna, vesnická památková zóna Ounuz, sjezdovka Monínec, atd.), musíme si přiznat, že tato oblast strčí samotnou Jistebnici lehce do kapsy. Kde je tedy gró Jistebnice, které by dokázalo návštěvníky upoutat o pár dní více?


Hledání gró obce Jistebnice, je aktuálně předmětem intenzivního "brainstormingu" SNK 5J, uvítáme jakékoliv podněty či návrhy veřejnosti, kteří se chtějí podílet na rozvoji cestovního ruchu v obci Jistebnice a okolí. Jestliže se nám tento počin podaří, nejenže se Jistebnice bude propagovat "sama", ale zvýší se i počet návštěvníků trávících v obci Jistebnice vícedenní dovolenou, což bude mít v konečném důsledku vliv na zlepšení občanské vybavenosti obce Jistebnice (zvýšení nabídky produktů a služeb - rozvoj podnikatelských aktivit, vznik nových pracovních míst, zvýšení atraktivity obce Jistebnice..).


Ráda bych zde upozornila na článek Mgr. Pavla Šimáka, který se zaobírá reálnou možností zpětného získání statusu historického města pro obec Jistebnice na základě Novely obecního zákona č. 234/2006 Sb. Myslíte, že návštěvníci raději pojedou do obce Jistebnice anebo do historického města Jistebnice?


A nyní k prvnímu kroku, který dopomůže k vyšší informovanosti návštěvníků o krásách Jistebnicka: Zřízení informačního centra by v rámci své působnosti vykonávalo informační servis pro návštěvníky obce Jistebnice (památky a jejich zpřístupnění, možnost ubytování, propagační materiály aj.), příp. informační servis pro občany a podnikatele v rámci veřejné správy. Dále by mohlo sloužit jako školící místnost v rámci např. zvyšování počítačové nebo jazykové gramotnosti obyvatelů obce nebo jako místnost pro pořádání výstav místních umělců či výchozí místo pro realizaci kulturně-společenských aktivit místních spolků. K financování zřízení informačního střediska lze využít dotačních prostředků z Programu rozvoje venkova, v rámci Fische č.11: Zvýšení počtu a kapacit místních lídrů (podrobnější informace na www.maskrajinasrdce.cz, umístění informačního střediska ve volných prostorách přízemí obecního úřadu (volební místnost). Cílem zřízení informačního centra je však poskytnout takové informace a možnosti pro kulturně-společenské a sportovní vyžití, které by návštěvníky motivovalo k strávení vícedenní návštěvy v obci Jistebnice a okolí.

Ing. Magdalena Rezková